Algemene Voorwaarden GoedeWebsiteBouwen.nl

Versie 1.2 – juni 2017

In onderstaande algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten vastgelegd tussen Cliënt en GoedeWebsiteBouwen.nl.

Heb je een vraag of opmerking hierover, neem dan even contact met ons op.

1. INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen GoedeWebsiteBouwen.nl en de Cliënt met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en digitale producten.

De voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen GoedeWebsiteBouwen.nl en Cliënt. De Algemene Voorwaarden worden voordat de overeenkomst wordt gesloten aan de Contractant beschikbaar gesteld.

Alle aanbiedingen en andere uitingen van GoedeWebsiteBouwen.nl zijn vrijblijvend, tenzij door GoedeWebsiteBouwen.nl schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Cliënt aan GoedeWebsiteBouwen.nl opgegeven wensen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GoedeWebsiteBouwen.nl haar werkzaamheden baseert.

2. BEGRIPPEN

GoedeWebsiteBouwen.nl: Handelsnaam van Aron & Sharon VOF, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62745115, gevestigd op de Uhlenbeckstraat 5 te Voorburg.

Cliënt: Dat ben jij. De wederpartij waarmee GoedeWebsiteBouwen.nl een overeenkomst heeft gesloten.

WordPress CMS: WordPress Content Management Systeem, het systeem waarmee de content van Cliënt beheerd kan worden.

Website: Door GoedeWebsiteBouwen.nl gemaakte ontwerp voor Cliënt met Content

Content: De inhoud van de Website (teksten, afbeeldingen, video en andere vormen van communicatie uitingen).

Domeinnaam: Het webadres waarop de Website van Cliënt gevonden kan worden.

Hosting: Ruimte op de server waar informatie en bestanden worden opgeslagen, waardoor de Website getoond kan worden.

Server: Een centrale hoofdcomputer in een netwerk waarop het content management en/of de database is geïnstalleerd.

3. TOEPASSING

GoedeWebsiteBouwen.nl behoudt het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen naar aanleiding van wettelijke bepalingen, dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product of dienst.

De Overeenkomst gaat in op het moment dat de Cliënt het door GoedeWebsiteBouwen.nl ter beschikking gestelde digitale bestelformulier heeft ingevuld en deze Algemene Voorwaarden door de Contractant zijn aanvaard.

De Cliënt ontvangt altijd een bestelbevestiging per e-mail van GoedeWebsiteBouwen.nl met daarin een link naar een Mijn Account pagina. De specifieke wensen van Cliënt kunnen in de Mijn Account pagina onder het kopje Profiel worden ingevuld. Na ontvangst van de betaling, het invullen van de vragen en kenbaar maken van de wensen, start GoedeWebsiteBouwen.nl met haar werkzaamheden.

4. LEVERING

Alle door GoedeWebsiteBouwen.nl genoemde of overeengekomen levertermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan GoedeWebsiteBouwen.nl bekend waren. GoedeWebsiteBouwen.nl spant zich in om de genoemde of overeengekomen levertermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen levertermijn brengt GoedeWebsiteBouwen.nl niet in verzuim.

GoedeWebsiteBouwen.nl is niet gebonden aan een al dan niet uiterste levertermijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is GoedeWebsiteBouwen.nl gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.

Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen GoedeWebsiteBouwen.nl en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5. DIENSTEN

De dienstverlening die betrekking heeft op het Basis Websitepakket, Premium Websitepakket of Ultra Websitepakket:
a. Het registreren en/of verhuizen van een .nl Domeinnaam.
b. Het inrichten en opleveren van de Website inclusief WordPress CMS (Content Management System).
c. Het hosten van de Website via GoedeWebsiteBouwen.nl.
d. Het aanmaken van maximaal 1 e-mailadres, behorende bij de Domeinnaam.
e. Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de Website.
f. Het beheren en onderhoud van de technische kant van de Website.
g. Het doorvoeren van een Aanpassing* op de webteksten of afbeeldingen.
h. Het schrijven van webteksten en plaatsen van afbeeldingen – alleen indien Premium Websitepakket van toepassing is.
i.  Het uitvoeren van basis zoekmachine optimalisatie (SEO).

Een Aanpassing* genoemd in 4.e, wordt door GoedeWebsiteBouwen.nl uitgevoerd, mits de gewenste aanpassing binnen alle redelijkheid is en binnen de mogelijkheden van het CMS (Content Management Systeem) zijn. De gewenste aanpassing(en) dienen digitaal te worden aangeleverd, in de hoedanigheid waarin duidelijk is aangegeven welke aanpassing waar dient te worden doorgevoerd. Tekstuele wijzigingen dienen eenvoudig te kopiëren te zijn. Teksten worden niet door GoedeWebsiteBouwen.nl overgetypt.

Het schrijven van webteksten en het plaatsen van afbeeldingen houdt in dat GoedeWebsiteBouwen.nl op basis van de ingevulde vragenlijst teksten zal schrijven en afbeeldingen zal plaatsen op de Website van Cliënt op maximaal vijf pagina’s. Indien meer pagina’s worden verlangd, dan kan dat tegen het dan geldende uurtarief worden uitgevoerd. Op alle geschreven teksten door GoedeWebsiteBouwen.nl is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

De dienstverlening die betrekking heeft op het ontwerpen van een logo:
a. Het ontwerpen van twee verschillende concepten.
b. Het maximaal driemaal uitvoeren van een revisie.
c. Het beschikbaar stellen van de ontwerpbestanden.

De dienstverlening die betrekking heeft op het ontwerpen van een flyer:
a. Het ontwerpen van een concept flyer (formaat A5 of A6).
b. Het maximaal driemaal uitvoeren van een revisie.
c. Het beschikbaar stellen van de ontwerpbestanden.

GoedeWebsiteBouwen.nl is gerechtigd de dienstverlening te beperken, aan te passen, verbeteren of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat Cliënt recht heeft op schadevergoeding. GoedeWebsiteBouwen.nl zal haar uiterste best doen tijdelijke opschortingen en/of veranderingen aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

6. VERPLICHTINGEN CLIËNT

Cliënt zal GoedeWebsiteBouwen.nl alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de digitale producten/diensten. Cliënt verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens waarheidsgetrouw zijn verleend. Cliënt stelt GoedeWebsiteBouwen.nl zo spoedig mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van relevante gegevens.

Client machtigt GoedeWebsiteBouwen.nl om gebruikersaccounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Cliënt te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is GoedeWebsiteBouwen.nl hiertoe slechts gemachtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Cliënt is niet gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij GoedeWebsiteBouwen.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is de Cliënt verboden producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet. Cliënt vrijwaart GoedeWebsiteBouwen.nl volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding.

Cliënt betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW. De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via iDeal of creditcard waarvoor Cliënt uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst. De Cliënt dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan. GoedeWebsiteBouwen.nl start pas met de werkzaamheden zodra de betaling is ontvangen.

Indien de Cliënt de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Cliënt in verzuim. Indien Cliënt na betalingsherinnering binnen 5 werkdagen niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt GoedeWebsiteBouwen.nl het recht om alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft tijdelijk op te schorten.

7. DOMEIN REGISTRATIE

Indien de Cliënt niet beschikt over een .nl Domeinnaam zal GoedeWebsiteBouwen.nl de Domeinnaam registreren. GoedeWebsiteBouwen.nl zal haar uiterste best doen om een gewenste .nl Domeinnaam te registreren. GoedeWebsiteBouwen.nl kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

Indien Cliënt reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een GoedeWebsiteBouwen.nl Website dient de Cliënt in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan GoedeWebsiteBouwen.nl. GoedeWebsiteBouwen.nl draagt zorg voor de koppeling tussen Domeinnaam en Website.

8.  UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Na bestelling van het Basis of Compleet Websitepakket krijgt Cliënt een vragenlijst op de website welke Cliënt dient te beantwoorden in het kader van een juiste oplevering. In het geval dat Cliënt een bestaande website situatie heeft zal GoedeWebsiteBouwen.nl Cliënt de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar GoedeWebsiteBouwen.nl te maken en Cliënt verstrekt alle benodigde informatie om een eventuele overstap naar GoedeWebsiteBouwen.nl mogelijk te maken.

GoedeWebsiteBouwen.nl draagt zorg, zover de techniek GoedeWebsiteBouwen.nl hier niet in beperkt, de Website zo veel mogelijk in de huisstijl van Cliënt in te richten. Cliënt dient zelf Content (foto’s en teksten) aan te leveren indien is gekozen voor het Basis Websitepakket, tenzij schriftelijk en tegen vergoeding anders is overeengekomen.

Na inrichting van de Website stuurt GoedeWebsiteBouwen.nl klant een opleveringsmail met daarin de (tijdelijke) URL van de Website. Cliënt heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan GoedeWebsiteBouwen.nl. Indien deze worden geaccepteerd zal GoedeWebsiteBouwen.nl de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de Website als geaccepteerd.

De Website wordt geacht te zijn geaccepteerd door Cliënt wanneer de Cliënt binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de genoemde aanpassingsronde. Cliënt garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

Cliënt erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende de website en/of diensten van GoedeWebsiteBouwen.nl volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. GoedeWebsiteBouwen.nl kan geen garantie geven op een hoge positie in de zoekmachines.

Client machtigt GoedeWebsiteBouwen.nl om gebruikersaccounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Cliënt te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is GoedeWebsiteBouwen.nl hiertoe slechts gemachtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

GoedeWebsiteBouwen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot GoedeWebsiteBouwen.nl Content berusten bij GoedeWebsiteBouwen.nl en/of haar partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent GoedeWebsiteBouwen.nl een niet-exclusief recht om de Content te gebruiken voor de Website. GoedeWebsiteBouwen.nl is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. Cliënt kan geen aanspraak maken op enig geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Gedurende de overeenkomst zal GoedeWebsiteBouwen.nl aan Cliënt Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De Website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een GoedeWebsiteBouwen.nl Server kunnen worden gehost. GoedeWebsiteBouwen.nl zal haar uiterste best doen de Server en Website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Cliënt heeft na oplevering van de Website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening. GoedeWebsiteBouwen.nl is ten alle tijden gerechtigd de door Cliënt gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

9. LICENTIEOVEREENKOMST WEBSITE

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan GoedeWebsiteBouwen.nl en of haar licentiegevers. Cliënt kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht. Gedurende de overeenkomst verleent GoedeWebsiteBouwen.nl de Cliënt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door Cliënt, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.

Het is Cliënt niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen. Het is Cliënt niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op generlei wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

10. LOOPTIJD EN  BEËINDIGING

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Cliënt is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn. De opzegging dient dus ten minste één maand voor het einde van de contractperiode plaats te vinden. De looptijd wordt berekend vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. De Cliënt is de volle vergoeding verschuldigd aan GoedeWebsiteBouwen.nl tot aan het einde van de contractperiode.

Zowel de Cliënt als GoedeWebsiteBouwen.nl behouden het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van onder curatele stelling van Cliënt of GoedeWebsiteBouwen.nl, door staking of overdracht van bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door overlijden van Cliënt.

0
Connecting
Please wait...
Verstuur bericht

Heb je een vraag? Laat een bericht achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

* Je naam
* E-mailadres
* Stel hier je vraag
Goede Website Bouwen Live Chat

Heb je een vraag? Start nu een live chat!

* Je naam
* E-mailadres
* Stel hier je vraag
Goede Website Bouwen Live Chat
Feedback

Is je vraag naar tevredenheid beantwoord? Laat het ons weten!

Is je vraag goed beantwoord?